DAM 2.2

Międzynarodowe stupolowe warcaby (damka) dla Microsoft® Windows™ 95 i kolejnych wersji.
© 1995-1999 Harm Jetten. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Niekomercyjna dystrybucja i użytkowanie dozwolone.

Polskie tłumaczenie wykonał Dariusz Rzońca (drzonca@friko6.onet.pl).

Spis treści

Wprowadzenie
Reguły gry
Menu
Jak grać
Jak ustawić pozycję
Typy plików
Baza końcówek
DamExchange

Wprowadzenie

DAM jest programem typu freeware, co oznacza, że chronią go prawa autorskie ale możesz go używać ile tylko zechcesz, a także kopiować i rozprowadzać w kompletnej i niezmienionej formie.

DAM 2.2 dla Windows 95 jest następcą DAM 2.1 dla Windows 3.1x, i DAM 1.3 na komputery Atari ST i TT.

DAM "myśli" także na czasie przeciwnika, co zabiera tak dużo czasu procesora, że inne uruchomione programy mogą się zachowywać ociężale. Nie jest tak tylko wtedy, gdy DAM gra z książki debiutowej lub w trybie Gracz - Gracz.

Reguły gry

W międzynarodowe stupolowe warcaby (damka) gra się na ciemnych polach planszy 10x10, rozpoczynając z 20 białymi i 20 czarnymi pionkami. Białe zaczynają, następnie gracze wykonują ruchy na przemian. Pierwszy z graczy który nie może wykonać prawidłowego ruchu - przegrywa. Gracze w trakcie gry mogą zgodzić się na remis, oprócz tego jest kilka innych reguł gdy gra kończy się remisem.

Figury (pionki i damki) poruszają się tylko na ukos.

Pionek może się przesunąć do przodu w jednym z dwu kierunków na sąsiednie pole, pod warukiem, że jest ono wolne.

Pionki mogą zbijać zarówno do przodu jak i do tyłu. Sąsiadująca figura przeciwnika jest zbijana przez przeskoczenie nad nią na wolne pole za nią. Jeśli wtedy kolejna figura może być zbita, to tak właśnie się dzieje, itd. Bicie jest obowiązkowe. Jeśli jest możliwych kilka bić, musi być wykonane to, które zbija najwięcej figur (zarówno pionków jak i damek). Jeśli więcej niż jedno bicie umożliwia zbicie tej samej ilości figur, wybór należy do gracza.

Pionek kończący swój ruch w ostatnim rzędzie jest promowany na damkę.

Damka może wykonać ruch na dowolne niezajęte pole w jej polu widzenia, we wszystkich czterech kierunkach.

Damka bije figurę przeciwnika znajdującą się w jej polu widzenia, jeśli bezpośrednio za tą figurą znajduje się wolne pole. Damka może zakończyć swój ruch albo na tym polu, albo na którymkolwiek z kolejnych wolnych pól. Jeśli z któregokolwiek z nich jest możliwe bicie, należy je również wykonać. Także teraz bicie jest obowiązkowe jak też wybór tego, które zbija najwięcej figur.

Menu

Główne menu DAM:

Gra    Ruch    Czas    Plansza    Opcje    Okna    Pomoc

Menu: Gra

Nowa (lub skrót Ctrl+N) kończy bieżącą grę i ustawia pionki do nowej partii.

Otwórz (lub skrót Ctrl+O) otwiera plik z poprzednio zapisaną grą. Do wyboru (w lewym dolnym rogu okna dialogowego) są trzy typy plików: DAM, PDN i DOC.

Zapisz (lub skrót Ctrl+S) umożliwia zapisanie obecnej gry w pliku DAM lub PDN.

Drukuj (lub skrót Ctrl+P) drukuje informacje o bieżącej grze, a także listę wykonanych posunięć.

DamExchange steruje protokołem umożliwiającym połączenie dwóch programów przez kabel szeregowy lub Internet, zobacz DamExchange.

Zakończ wyświetla dialog umożliwiający zapisanie obecnej gry i kończy program.

Ustawienia

Następujące ustawienia są przechowywane w rejestrze w kluczu HKEY_CURRENT_USER\Software\Harm Jetten\Dam:

- używany język,
- gracz-gracz lub gracz-DAM,
- animacja ruchów,
- dźwięk wł/wył i nazwy plików .wav,
- informacje portu DamExchange,
- ustawienia pamięci,
- opcje zapisu PDN,
- ustawienia czasu,
- położenie i rozmiar głównego okna DAM,
- położenie, orientacja, and numeracja planszy,
- rozmiar planszy i wygląd figur,
- czy pozycja jest w trakcie ustawiania,
- położenie i rozmiar okien tekstowych,
- ścieżka dostępu do bazy końcówek,
- nazwa pliku z bieżącą grą.

Równoważne ustawienia z bieżącego pliku z grą DAM (kto z kim gra, ustawienie pozycji i czasu) zastępują te zapamiętane w ustawieniach.

Menu: Ruch

Cofnij (lub klawisz Delete) cofa ostatnie posunięcie. Uwaga: jeśli jest to posunięcie komputera, Dam znowu zagra ruch po co najmniej 3 sekundach. Aby cofnąć zarówno swój ruch, jak też odpowiedź DAM, należy użyć Cofnij dwukrotnie. Klawisze Shift+Delete lub Ctrl+Delete umożliwiają cofnięcie wielu ruchów, wracając do posunięcia o podanym numerze, (o ile to możliwe z ruchem przypadającym na tą samą stronę).
Ruchy które zostały cofnięte są pokazywane jako przyciemnione (szare) w oknie Gra. Po wciśnięciu Esc, lub zagraniu innego ruchu niż pokazany, tamte szare ruchy są usuwane.

Jeśli posunięcia zostały cofnięte, to następną pozycją w menu jest Naprzód (klawisz Insert). Polecenie to wykonuje pierwszy szary ruch z okna Gra. Umożliwia to prześledzenie gry krok po kroku. Klawisze Shift+Insert lub Ctrl+Insert umożliwiają przejście bezpośrednio do posunięcia o podanym numerze (o ile to możliwe z ruchem przypadającym na tą samą stronę).

Jeśli żadne ruchy nie zostały cofnięte, ta pozycja zawiera polecenie Powtórz (także klawisz Insert) które powtarza ostatni zagrany ruch.

Komputer - Komputer Powoduje, że DAM będzie grał sam ze sobą do chwili gdy już nie będzie możliwe zagranie prawidłowego ruchu, lub zostanie osiągnięta pozycja remisowa.

Zaznaczając Gracz - Komputer, (jest to typowe ustawienie), grasz przeciwko DAM. Grasz białymi, zaczynasz. Jeśli chcesz grać czarnymi kliknij Ruch komputera, (lub wciśnij klawisz Tab).

W trybie Gracz - Gracz wykonujesz ruchy zarówno białymi jak i czarnymi.

Jeśli jest kolej DAM to Zagraj teraz powoduje natychmiastowe wykonanie ruchu.

Ruch komputera (lub klawisz Tab) pozwala DAM zagrać tą stroną, która jest na posunięciu.

Ruch gracza (także klawisz Tab) pozwala tobie zagrać tą stroną, która jest na posunięciu.

Animacja zmienia sposób wyświetlania ruchu na planszy. Zaznaczając Animacja › Wolna, powodujesz, że złożone bicia są pokazywane nieco wolniej, a pola wykorzystane w ostatnim ruchu pozostają podświetlone. Przy ustawieniu Animacja › Szybka tak nie jest.

Opcja Dźwięk umożliwia włączenie/wyłączenie efektów dźwiękowych.

Efekty dźwiękowe

DAM używa następujących dźwięków:

1. Do pokazania, że gracz próbuje wykonać nieprawidłowy ruch. Domyślnie jest to dźwięk z pliku dam1.wav.

2. Podczas wykonywania ruchu DAM (zarówno zwykłego ruchu jak i bicia). Domyślnie jest to dźwięk z pliku dam2.wav.

3. Podczas wykonywania ruchu DAM (zarówno zwykłego ruchu jak i bicia). Domyślnie jest to dźwięk z pliku dam3.wav.

Możesz także ustawić własne dźwięki w menu Opcje dialogu Dźwięk.

Menu: Czas

Poziom początkujący umożliwia ustawienie czterech poziomów, od A do D przeznaczonych dla początkujących graczy, łatwiejszych niż "normalne" ustawienie 1 sek/ruch. Przy tych ustawieniach głębokość "myślenia" jest ograniczona, i DAM nie myśli na czasie przeciwnika.

Ustawienia 1 sek/ruch do 120 sek/ruch umożliwia ustawienie czasu na ruch wykorzystywanego przez DAM. To ustawienie nie jest zbyt precyzyjne; DAM czasami zużywa więcej czasu, czasami mniej.

Ustaw czas wyświetla dialog w którym należy podać czas do namysłu jako x ruchów w y minut. To ustawienie jest szczególnie użyteczne przy grze w turnieju. DAM rozdziela dostępny czas na posunięcia pozostałe do kontroli. Ustawienie x jako 0 oznacza zagranie "wszystkich" ruchów w podanym czasie, co może powodować silne niedoczasy przy długich grach.

Uruchom zegar uruchamia zegar dla strony, która jest na posunięciu (nawet jeśli okienko zegara nie jest widoczne).

Zatrzymaj zegar zatrzymuje zegar.

Wyzeruj zegar zeruje i zatrzymuje zegar.

Menu: Plansza

Odwróć odwraca planszę o 180 stopni, zmieniając stronami białe i czarne. Aby to zaznaczyć numerowane jest pole 50.

Numeracja włącza/wyłącza numerowanie wszystkich pól.

Rozmiar ustawia wielkość planszy (Mała, Średnia, lub Duża).

Figury ustawia widok (Płaski lub Z profilu) figur.

Kopiuj do schowka lub Ctrl+C kopiuje planszę jako bitmapę do schowka, skąd może zostać wklejona do innej aplikacji.

Ustaw włącza tryb ustawiania pozycji. Zobacz także Jak ustawić pozycję. Jeśli został włączony tryb ustawiania, to są dostępne następujące cztery polecenia:

Pozycja startowa umieszcza 20 białych i 20 czarnych pionków na ich początkowych pozycjach.

Usuń wszystkie usuwa wszystkie figury z planszy.

Ruch białych ustawia białe na posunięciu.

Ruch czarnych ustawia czarne na posunięciu.

Menu: Opcje

Język ustawia język używany w menu, tytułach okien i dialogach.

Ustawienia pozwala określić kiedy DAM zapisuje ustawienia. Przy zaznaczeniu Ustawienia › Zapisuj każdorazowo, ustawienia są zapisywane przy każdym wyjściu z DAM i obowiązują ponownie przy następnym uruchomieniu.

Ustawienia › Zapisz teraz zapisuje obecne ustawienia jako obowiązujące przy każdym kolejnym uruchomieniu.

Pasek narzędzi wyświetla lub chowa pasek zawierający często używane polecenia.

Poprzez Właściwości można zmienic następujące ustawienia:

Zakładka Kolor umożliwia dostosowanie koloru planszy do swojego gustu. Kliknij na kolor, który chcesz zmienić.

Dźwięk umożliwia podanie nazw plików .wav, które będą odgrywane jako efekty dźwiękowe.

Pamięć umożliwia ustawienie rozmiaru wewnętrznej tablicy transpozycji używanej przez DAM do przechowywania pośrednich wyników. Wybierz między Małą (96 k), Średnią (384 k), Dużą (1.5 M), Bardzo dużą (6 M), lub Ogromną (24 M). Najlepsze ustawienie jest największe, ale takie, które nie powoduje ciągłego korzystania przez Windows z dysku twardego. To zależy od ilości pamięci RAM zainstalowanej w twoim komputerze.

W zakładce Baza danych możesz podać (pełną lub względną) ścieżkę do folderu, gdzie zainstalowałeś opcjonalną bazę końcówek. Następnie wćiśnij przycisk Sprawdź aby zobaczyć listę plików oraz ich status (poprawna nazwa, rozmiar i suma kontrolna).

PDN ustala jak DAM zapisuje gry w pliku PDN. Jeśli jest zaznaczona opcja Zapisz bieżące informacje o grze, to informacje z poprzednio otwartego lub zapisanego pliku nie ulegają zmianie. Po zaznaczeniu Nadpisz plik PDN gra nie jest dodawana do pliku, lecz zapisywana na miejscu poprzedniej (po uprzednim potwierdzeniu).
Przy zapisywaniu wielu partii z turnieju obie opcje powinny być wyłączone, przy obsłudze gier korespondencyjnych bardziej wygodne jest ich włączenie.

Przy otwieraniu pliku PDN lub DOC można określić czy DAM ma ustawić na planszy Pozycję początkową czy też Pozycję końcową.

DamExchange ustawia port używany przez protokół DamExchange. Przy grze przez Internet, zaznacz "port TCP/IP". Jeśli używasz kabla szeregowego (null-modem), zaznacz "port szeregowy" i ustaw właściwy port COM. O ile to konieczne możesz użyć przycisku "Ustawienia", wywołując dialog Właściwości portu COM i ustawić 9600 bitów na sekundę, 8 bitów danych, brak parzystości, 1 bit stopu, brak sterowania przepływem.

Zakładka Główne zawiera opcje określające czy DAM ma prosić o potwierdzenie przy rozpoczynaniu nowej gry lub wyjściu z programu.
Jest także opcja kontrolująca uruchamianie wielu kopii DAM jednocześnie.

Menu: Okna

Menu to umożliwia otwieranie i zamykanie okien tekstowych, zawierających różne informacje o grze. Ptaszek z przodu jakiegoś okna oznacza, że to okno jest otwarte. Klawisz Ctrl+F6 przełącza kolejne okna.

Okno Gra pokazuje listę posunięć. Podczas gry początkowe ruchy znikają z okna - aby je obejrzeć można użyć paska przewijania.

Główny wariant pokazuje wyniki obliczeń DAM, to znaczy najbardziej prawdopodobną serię posunięć.

Poprawne ruchy pokazuje wszystkie ruchy, które gracz może wykonać. Jeżeli to DAM jest na posunięciu, najlepszy znaleziony ruch jest pokazywany jako pierwszy, z oceną wynikowej pozycji (1 pionek równa się w przybliżeniu 33 milionom).

W trybie Gracz - Gracz i podczas ustawiania pozycji po ruchu może następować jego ocena z bazy końcówek.

Okno Książkowe ruchy wyświetla ruchy z ksiązki debiutowej odnoszące się do obecnej pozycji.

Zegar pokazuje obecny czas gry; górna linia zawiera całkowity czas gry odpowiednio dla białych i czarnych, a dolna czas zużyty na ostatnie lub bieżące posunięcie.

Okno Tekst PDN wyświetla wybraną grę z otwartego pliku PDN lub DOC w oryginalnym formacie. Może także zawierać takie dane jak turniej, miejsce, itd. jak też zapis partii i komentarze.

Okno DamExchange pokazuje status połączenia, przesyłanie posunięć, oraz teksty "rozmowy" między graczami, występujące podczas sesji DamExchange.

Menu: Pomoc

Używając polecenia Spis treści (lub klawisza F1) wywołujesz to okno pomocy.

Indeks wyświetla okno dialogowe umożliwiające szybkie znalezienie poszukiwanego tematu.

O DAM wyświetla numer wersji DAM oraz prawa autorskie.

Jak grać

Jest wiele sposobów aby wykonać swój ruch:

1. Klikając: lewym klawiszem myszy kliknij pole źródłowe, docelowe, figurę, którą chcesz zbić, i/lub pośrednie pola. Jeśli kliknięte pola jednoznacznie określają prawidłowy ruch, jest on wykonywany. Jeśli nie to kursor zmienia się w "łapkę" i należy kliknąć więcej pól, tak, aby ruch był zdefiniowany jednoznacznie.

2. Przeciągając: złap lewym klawiszem myszy figurę i przeciągnij ją na docelowe pole.

3. Używając okienka tekstowego: dwukrotnie kliknij lewym klawiszem myszy na wybranym ruchu w okienku tekstowym z prawidłowymi bądź ksiązkowymi ruchami.

4. Używając klawiatury: wpisz ruch, który chcesz zagrać, np. 33-28 lub 50x4, następnie wciśnij Enter. Wpisanie tylko źródłowego, docelowego lub pośredniego pola również działa, o ile tylko jednoznacznie określa prawidłowy ruch. Ta metoda nie działa podczas sesji DamExchange, wtedy działa tylko Enter, jako wymuszenie ruchu.

Jak ustawić pozycję

Wybierz Ustaw z menu Plansza.

Klknięcie lewym klawiszem myszy na pustym polu ustawia na nim pionka o kolorze takim jak poprzednio ustawiona figura. Kolejne kliknięcie zmienia go w damkę, następnie na puste pole, potem pionka przeciwnego koloru, itd.

Kliknięcie prawym klawiszem zmienia kolor figury.

Można także używać klawiatury do umieszczania figur: np. wpisanie b 10 i Enter ustawia białego pionka na polu numer 10. C 7 43 44 ustawia trzy czarne damki na tych polach. MAłe litery ustawiają pionki, duże - damki. Wprowadzenie numeru bez litery, np. 30 16, usuwa z tych pól figury.

Na koniec kliknij ponownie Ustaw, lub wybierz Gracz - Komputer aby rozpocząć grę na ustawionej pozycji.

Remis

DAM rozpoznaje następujące sytuacje, gdy gra kończy się remisem, co sygnalizuje napis Remis w pasku statusu na dole:

- remis przez trzykrotne powtórzenie pozycji,
- remis po 10 ruchach 1 damki przeciwko 1, 2, lub 3 damkom,
- remis po 25 ruchach bez bicia i posunięcia pionem.

Autor

Harm Jetten
Grondel 43
1275 BE Huizen
Holandia

e-mail: hjetten@xs4all.nl
WWW: http://www.xs4all.nl/~hjetten/

Typy plików

Otwórz i Zapisz w menu Gra umożliwiają wybór następujących typów plików:

1. Pliki DAM, z rozszerzeniem ".dam" -
Pliki .dam mają specyficzy, binarny format. Zawierają pojedynczą grę, oraz związane z nią ustawienia:
- położenie figur na planszy,
- zagrane (i cofnięte) ruchy,
- czyj jest ruch (gracz/komputer) i jakim kolorem,
- czy pozycja została ustawiona,
- ustawienia zegara (czas do namysłu),
- zużyty czas.

2. Pliki PDN, z rozszerzeniem ".pdn" -
PDN oznacza Portable Draughts Notation (przenośna notacja warcabowa) i jest to uniwersalny format danych do wymiany plików pomiędzy różnymi programami. PDN został zaprojektowany przez PC Solutions (Dynamo, Sage) i wywodzi się z dobrze znanego formatu PGN, przeznaczonego do zapisu partii szachowych.
Pliki PDN mogą zawierać wiele gier; polecenie Otwórz wyświetla dodatkowy dialog umożliwiający wskazanie wybranej gry. Następnie gra ta jest pokazywana w formacie PDN w oknie Tekst PDN. Ponadto to okno dialogowe zawiera dodatkowy przycisk "Sprawdź" sprawdzający gry w pliku PDN pod kątem nieprawidłowych posunięć. Sprawdzanie rozpoczyna się od zaznaczonej gry i trwa aż do końca pliku lub znalezienia błędu.
Jeśli Zapisujesz grę, możesz wprowadzić dodatkowe informacje, takie jak turniej, miejsce, data, runda, imiona graczy i wynik. Gra, wraz z tymi informacjami zazwyczaj jest dodawana do zaznaczonego pliku, zobacz też PDN w menu Opcje.

1. Pliki DOC, z rozszerzeniem ".doc" -
Są to pliki stworzone przez program Turbo Dambase którego napisał Klaas Bor, lub Truus autorstwa Stef Keetman. Podobnie jak pliki PDN, pliki DOC mogą zawierać wiele gier; polecenie Otwórz wyświetla dodatkowy dialog umożliwiający wskazanie wybranej gry. DAM nie może Zapisywać gier do pliku DOC.

W szczególności można wygodnie przejrzeć całą grę krok po kroku, zarówno w przód jak i w tył, używając poleceń Cofnij (klawisz Delete) i Naprzód (klawisz Insert), zobacz opis menu Ruch.

Ponadto możesz szybko przejść do poprzedniej lub następnej gry z pliku PDN lub DOC używając skrótów Ctrl+← i Ctrl+→.

Baza końcówek

Dwufigurowa baza końcówek (pionek-pionek, pionek-damka i damka-damka) jest standardowo zawarta w pliku dam.end.

Opcjonalnie może być zainstalowany zestaw baz danych trzyfigurowych końcówek w folderze o nazwie ustawionej w zakładce Baza danych w menu Opcje. Pliki te zostały utworzone przez Gijsbert Wiesenekker (dla jego programu GWD), i mogą być za darmo ściągnięte z Internet Chess Library. Są one zawarte w archiwum ftp://chess.onenet.net/pub/chess/Unix/zzzzzz-3.4.tar.gz jako 12 plików o nazwach oovo.bin do xxvx.bin. Podczas rozpakowywania tych plików nie pozwól aby WinZip (lub inny archiwer) wykonał "inteligentną" konwersję CR/LF. Każdy z 12 plików musi zajmować dokładnie 125000 bajtów.

Dodatkowo, można zainstalować czterofigurową bazę końcówek. Wymaga to jednak co najmniej 16 MB RAMu oraz dużego i szybkiego dysku twardego. Pod Windows 95 cała dostępna pamięć zostanie użyta jako pamięć podręczna dysku (cache), wystarczy sprawdzić, czy nie ma zapisu MaxFileCache w sekcji [vcache] pliku system.ini.
Autorem tej bazy jest Gijsbert Wiesenekker, który też udostępnił ją publicznie w Internet Chess Library jako archiwum ftp://chess.onenet.net/pub/chess/Unix/drend.tar - zauważ jednak, że plik ten zajmuje 8 MB, a po rozpakowaniu aż 150 MB. Archiwum zawiera 25 plików o nazwach ooovo.bin do xxxvx.bin, które muszą zostać przetworzone przez program dostępny na domowej stronie WWW DAM. Stworzy on 25 plików o nazwach ooovo.cpr do xxxvx.cpr i plik indeksu end4.idx, razem zaledwie 20 MB. Pliki te (.cpr i .idx) należy umieścić w katalogu ustawionym w zakładce Baza danych w menu Opcje.

Nowość: DAM może także wykorzystywać 5- i 6-figurowe bazy końcówek (na razie eksperymentalnie). Te bazy są generowane przy użyciu DragonDraughts-0.0.Win32.zip, pochodzącego od programu Dragon napisanego przez Michel Grimminck, zaadaptowanego pod Windows. Przeczytaj wskazówki umieszczone na domowej stronie WWW DAM.

W trybie gracz-gracz, jak też w trakcie ustawiania pozycji, obok posunięć w oknie Poprawne ruchy mogą pojawić się także dodatnie lub ujemne liczby, jeżeli baza końcówek wskazuje, że dana pozycja jest odpowiednio wygrana lub przegrana. Tworzy to prostą przeglądarkę końcówek pozwalającą ustawić pozycję i szybko zobaczyć wynik.

DamExchange

DAM obsługuje protokół "DamExchange" (versja 01), napisany przez Frank Mesander (Tornado). Specyfikacja znajduje się na stronie http://www.dataweb.net/~fmesander/. Protokół ten pozwala połączyć dwa komputery zarówno przez kabel szeregowy (null-modem), jak też przez Internet. Obsługuje on gry typu gracz-gracz, jak też komputer-komputer.

Najpierw otwórz okno DamExchange używając menu Okna.

Następnie połącz się z drugim komputerem i możesz zagrać partię.

Aby DAM zagrał serię gier przeciwko innemu programowi wybierz Zagraj serię gier.

DamExchange: Łączenie się

Aby rozpocząć sesję należy wybrać właściwą metodę połączenia i port w zakładce DamExchange menu Opcje.

Następnie z menu Gra wybrać DamExchange › Połącz, jeśli połączenie odbywa się przez port szeregowy, lub DamExchange › Czekaj na połączenie, jeśli łączysz się przez Internet.

Twój przeciwnik na drugim komputerze wybiera odpowiednio DamExchange › Połącz (port szeregowy) lub DamExchange › Połącz z... (TCP/IP). W tym drugim przypadku należy podać adres internetowy komputera z którym chcesz się połączyć. Może być on podany w jednym z poniższych formatów:

- w notacji liczbowej, np. 192.168.0.1
- poprzez nazwę domeny np. mycomputer.net
- pośrednio poprzez URL HTTP, np. http://www.xs4all.nl/~hjetten/online.txt

Ostatni format jest wygodny w przypadku łączenia się z Internetem przez modem; używając programu Here lub DynamIP wysyłasz swój obecny adres TCP/IP do pliku (np. online.txt) na serwerze, a następnie klikasz Czekaj na połączenie. Twój przeciwnik używając formatu URL HTTP w dialogu Połącz z... odczytuje ten adres i łączy się z tobą.

Po ustanowieniu połączenia DAM jest gotowy do gry.

Połączenie może być zakończone po wybraniu DamExchange › Anuluj połączenie z menu Gra.

DamExchange: Gra

Aby rozpocząć grę przez DamExchange po ustanowieniu połączenia wybierz jedną z możliwości z menu Gra:

- Aby rozpocząć grę z pozycji początkowej: Nowa
- Aby rozpocząć z uprzednio zapisanej pozycji: Otwórz
- Aby rozpocząć z obecnej pozycji na planszy: DamExchange › Rozpocznij grę

Pojawi się okno dialogowe w którym należy podać ilość ruchów i czas do namysłu, oraz jakim kolorem chcesz grać: informacje te zostaną wysłane jako żądanie.
Twój przeciwnik może je zaakceptować lub odrzucić używając podobnego okna dialogowego.

Po zaakceptowaniu grasz wykonując ruchy na planszy. Pasek statusu pokazuje kto jest obecnie na posunięciu.

W każdej chwili, także podczas gry możesz "rozmawiać" z przeciwnikiem, wysłając mu komunikaty. Po wpisaniu treści komunikatu (podgląd na pasku statusu) i wciśnięciu Enter pojawi się on w oknie DamExchange u przeciwnika.

Można również cofać ruchy używając Cofnij lub klawisza Delete. W oknie dialogowym podajesz numer ruchu, do którego chcesz cofnąć grę, oraz kto jest na posunięciu. Jeśli przeciwnik się zgodzi to ruch ten (ruchy) są cofane na obu komputerach.

Jeżeli ruchy zostały cofnięte to klawisze Shift+Insert lub Ctrl+Insert pozwalają na powtórzenie żądanych ruchów w podobny sposób.

Grę można przerwać wybierając DamExchange › Zakończ grę.

DamExchange: Zagraj serię gier

Jest możliwe takie skonfigurowanie DAM, aby zagrał serię gier przeciwko innemu programowi poprzez DamExchange używając polecenia DamExchange › Zagraj serię gier.

Najpierw należy ustanowić połączenie i skonfigurować drugi program do gry w trybie Gracz - Komputer.

Poprzez kilka okien dialogowych DAM poprosi o podanie nazwy pliku PDN do zapisania wyników, ustawienie czasu do namysłu, oraz nazwy plików zawierających startowe pozycje do gier. Można tam podać wiele plików, np. *.dam aby zaznaczyć wszystkie pliki .dam we wskazanym katalogu, lub po prostu * aby przeszukać także wszystkie podkatalogi.